Bibliografia General


Llistat fet per: Josep Canal i Mª Mercè Homs.

Dia 30 de juny de 2.000

FONTS DOCUMENTALS I BIBLIOGRAFIA.

ABADAL Ramon de: Dels visigots als catalans. Institut d'Estudis Catalans. vol. II, Barcelona.

ALBERT, Pere. "Costums generals de Catalunya entre senyors e vassalls tenent de castells i altres feus". Constitucions i altres drets de Catalunya.

ALBERT, Pere: Usatges de Barcelona i Commemoracions. Ed. Josep Rovira i Armengol, Barcelona, 1933, pàg. 179-180.

ALENTORN, Jordi: "Protagonistes del fet remença" (500 aniversari de la Pau Remença). Verntallat, nº 30, any XI, Edita Cambra Agrària de la Vall d'en Bas, 1984.

ALTISENT, Agustí: "Un poble de la Catalunya Nova dels segles XI i XII. Espluga de Francolí de 1079 a 1200". Anuario de estudios medievales nº 3, 1966.

ANGUERA DE SOJO, Oriol: Dret especial a la comarca de Vic. Conferències sobre varietats comarcals del Dret Català. Barcelona, 1934.

AVENTIN i PUIG, Mercè: "Dificultats materials i revolució en el camp entre 1350 i 1500", Història de Catalunya. Vol. III, pàg. 199 i ss. Ed. Salvat.

AVENTIN I PUIG, Mercè: La societat rural a Catalunya en temps feudal. Vallès oriental, segles XIII-XVI,Columna Ed., Barcelona, 1996.

AVENTIN, Mercè i SALRACH, Josep: Història de Catalunya, Ed. Proa, Barcelona, 1998.

BALAGUER, Victor: Bellezas de la Historia de Cataluña, Vol. I, Ed. de Narciso Ramirez, Barcelona, 1853.

BALAGUER, Victor: Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. vol. III, Libreria de Salvador Manero, Barcelona, 1862.

BASTARDES, Joan: Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle XII, Fundació Noguera, Barcelona, 1984.

BATLLE, Carme: La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, 2 vols. Barcelona, 1973.

BATLLE I PRATS, Lluís: El rey católico y la ciudad de Gerona. A.I.E.G. Vol., 7, 1954 (1952) pàg. 162-188.

BISSON, Thomas N.: "Els grans Comtes-Reis (1137-1276)" in Història de Catalunya, Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1983

BISSON, Thomas N: L’impuls de Catalunya, Eumo Editorial. Vic, 1997

BISSON, Thomas N: Turmanted voices. Power, Crisis and Humanity in Rural Catalonia 1140-1200, Hervard University Press. Cambridge (Massachusetts), 1998

BISSON, Thomas N: Història de la Corona d'Aragó a l'Edat Mitjana. Ed. Crítica, 1988.

BOFARULL I SORTORIO, M.: Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, "Levantamiento y guerra de Cataluña en tiempos de Juan II", vol., 6 . Barcelona, 1860.

BOFARULL, Antonio de: Historia crítica (civil y eclesiástica) de Catalunya, vol., VI, Ed. Juan Aleu y Fugarull, Barcelona, 1877.

BONNASSIE, Pierre: Catalunya mil anys enrera. Vol., I-II cap. XV. Edicions 62, Barcelona, 1981.

BONNASSIE, Pierre: La societat feudal catalana. Exposició "Girona dins la formació de l'Europa medieval". 1985.

BONNASSIE, Pierre: Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental. Ed. Crítica, Barcelona, 1992.

CALMELTE, Joseph: Louis XI. Juan II et la revolution Catalana (1461-1473). Toulousa, 1903.

CAMPS I ARBOIX, Joaquim: La reivindicació social dels remences. Ed. Rafall Dalmau, Barcelona, 1960.

CAMPS I ARBOIX, Joaquim: Verntallat, cabdill dels remences. Ed. Aedos. Barcelona, 1955.

CANAL I MORELL, Jordi: "Francesc de Verntallat i els historiadors catalans del segle dinovè" (pp 9-11) a L'Olotí, nº 364, 28 Agosto 1986.

CANAL I MORELL, Jordi: "El conflicte remença vist pels historiadors dels segles XIX i XX" a Revista de Girona, nº 118, 1986.

CANAL I ROQUET, Josep: "La vall d'Hostoles en el segle XI", a Quadern de treball, nº V, Associació Arqueològica de Girona,1983.

CANAL I ROQUET, Josep: "Una comissió del rei Joan II al seu capità general de les Muntanyes de Bas, Francesc de Verntallat (3 de maig de 1470)" (500 aniversari de la Pau Remença). Verntallat, nº30, any XI. Edita Cambra Agrària de la Vall d'en Bas, 1984.

CANAL I ROQUET, Josep: "La Vall dels remences: Hostoles, segle XII", a Quadern de treball, nº VI. A.A.G., 1985.

CANAL I ROQUET, Josep: "Els remences a les Valls d'Hostoles i d'Amer" a Revista de Girona, 1986.

CANAL I ROQUET, Josep: "Segle XIII la vall d'Hostoles terra feudal" a Quadern de treball, nº VII, A.A.G., 1992.

CANAL, Josep – FOCHS, Carles: La Sagrera de Sant Feliu de Pallerols. Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca. (1990-1991)

CANAL I ROQUET, Josep, HOMS BRUGAROLAS, Mª Mercè: "El cavaller del Port de Sant Iscle. Una milícia medieval a la vall d'Hostoles" Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’ Olot i Comarca, 1995.

CANAL I ROQUET, Josep, HOMS BRUGAROLAS, M. Mercè: "Els remences i la Sentència Arbitral de Guadalupe", ATLES D'HISTORIA DE CATALUNYA, ed. 62, Barcelona, 1995, pàg. 134-135.

CANAL I ROQUET, Josep, HOMS BRUGAROLAS, Mª Mercè: "Verntallat i la "Muntanya" Remença" a L'AVENÇ, nº 202, Barcelona, 1996.

CANAL I ROQUET, Josep, HOMS BRUGAROLAS, Mª Mercè: "Cronologia del procés remença" a Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’ Olot i Comarca, 1997.

CANAL I ROQUET, Josep, HOMS BRUGAROLAS, Mª Mercè: "Guillem Galceran de Cartellà (1230-1305). El Comte "desperta ferro"" a L'AVENÇ, nº 230, Barcelona, 1998.

CANAL I ROQUET, Josep, HOMS BRUGAROLAS, Mª Mercè: "Vall d'Hostoles. Segle XV. La revolta dels remences" a Quadern de Treball nº IX, Associació Arqueològica de Girona, 1998.

CARRERE, Claude: Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisis. Barcelona, 1977-1978.

CAULA I VIGAS, Francesc: El règim senyorial a Olot. Olot, 1935.

CAULA I VIGAS, Francesc: Un hidalgo montañés. Pyrene, 1954.

CAULA I VIGAS, Francesc: Les parròquies i comuns de Santa Eulàlia de Begudà i Sant Joan Les Fonts. (Notes Històriques). Edita Diputació Provincial de Girona. Facsímil, Girona, 1981 (1930).

CAULA I VIGAS, Francesc: "De la guerra dels remences. La Casa d'en Corona a Bianya", Recull d'articles i treballs. vol., I, capítols XIV i XV, pàg. 81, Ed. Departament de la Generalitat, Exc. Ajunyament de Sant Joan les Fonts, 1983.

COTS I GORCHS, Jaume: Consuetudines Diocesis Gerundensis. Ed. Casulleras. Barcelona, 1929.

CHIA DE, Julián: Bandos y bandoleros en Gerona, 3 vol., Gerona, 1888 - 1890.

CONGOST, Rosa. TO, Lluis. Homes, masos, història. La Catalunya del Nord-Est. Segles XI al XX. Biblioteca Abat Oliva 1999

COLOREU I ANGLADA, José: El feudalismo y la servidumbre de la gleba en Cataluña. Associació literària de Girona, 1878.

COLOREU I ANGLADA, José: El código de los usajes de Barcelona. Barcelona, 1926.

COLL I JULIA, Núria: Dña. Juana Enríquez. Lugarteniente real en Cataluña, 1461-1468. CSIC. Madrid, 1953.

CUADRADA, Coral: El Maresme Medieval. Les Jurisdiccions Baronials de Mataró i Sant Vicenç, Mataró, 1988

CUADRADA, Coral: L'aixada i l'espasa. L'espai feudal a Catalunya, Tarragona, 1999

CUVILLIER, Jean Pierre: "Una societat en crisi: la sagrera, la parròquia i el castell de Taradell després de la Pesta Negra (1352-1365)". Capítols LXVI-LXVII, a Ausa. Vic, 1970.

CUVILLIER, Jean Pierre: "Les communautes rurales de la Plaine de Vich (Catalogne) aux XIII et XIV e siècles", dins Melanges de la Casa de Velázquez, nº 4, pp. 79-82, (1968).

DANES I TORRAS,J.: "Olot en temps dels remences", capítol IX, pp. 915-971. a Història d'Olot, vol., VI, Ed. Municipals, Olot, 1977.

FELIU I MONTFORT, Gaspar: "El pes econòmic de la Remença i dels mals usos", ponència presentada al "II Col×loqui d'història agrària", Barcelona, 1986.

FERNÁNDEZ TRABAL, Josep: Una família catalana medieval. Els Bell×lloc, Biblioteca Abat Oliva, pàg. 155-211, 1995

FERRER i MALLOL, Mª Teresa: "El patrimonio Reial i la recuperacio dels senyorius jurisdiccionals en els estats Catalano-aragonesos a la fi del segle XIV", AEM, 7, 1970-1971, pp. 351-451.

FERRO, Víctor: El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins el decret de Nova Planta. Eumo Editorial 1987

FITA I COLOME, Fidel: Lo Papa Benet XIII y los pagesos de remença. La Renaixença, 1875.

FITA I COLOME, Fidel: Los reys d'Aragó i la Séu de Girona, des de l'any 1462 fins al 1482. Renaixença, Barcelona, 1878.

FOCHS, Carles: La Cellera fortificada de Sant Feliu de Pallerols (segle XIV) Annals del Institut d’Estudis Gironins. Vol. XXXIV. Girona, 1994

FONT MELIA, Concepció: La Diputació de Catalunya y los payeses de remensa: la sentència Arbitral de Barcelona, 1463. Homenaje a Jaime Vicens Vives. Barcelona, 1965.

FONT MELIA, Concepció: "La diputación de Cataluña y los payeses de remensa; La Sentencia Arbitral de Barcelona (1463)", dins Homenatge a Jaume Vicens, vol., 1 Barcelona, 1965, pp. 431-444

FONT I RIUS, Josep Mª.: Cartas de población y franquícia de Cataluña. (primera part), documents nº 315, 317, 325). Madrid, Barcelona, 1969.

FONT I RIUS, Josep Mª.: Orígenes del régimen municipal de Cataluña. Madrid, 1946, pàg. 216-467.

FONT I RIUS, Josep M.: Franquícias urbanas medievales de la Cataluña Vieja, Barcelona, 1960, pàg. 8-21.

FREEDMAN, Paul H.,"La condition des paysans dans un village catalan du XIII siècle", Annales du Midi, Toulouse, 1982.

FREEDMAN, Paul H.: Tradició i regeneració a la Catalunya Medieval, Curial, Barcelona, 1985.

FREEDMAN, Paul H.: "Peasant servitude in the thirteenth centuri" Estudi General, 5-6 (La formació i expansió del feudalisme Català), Col.legi Universitari de Girona, 1985.

FREEDMAN, Paul H.: "Catalunya Nova i Catalunya Vella a l'Edat Mitjana: dues Catalunyes ?" a Revista de Girona, nº 118, 1986.

FREEDMAN, Paul H.: Assaig d'història de la pagesia catalana (S.XI-XV). Ed. 62, Barcelona, 1988.

FREEDEMAN, Paul H.: "Cowardice, Heroism and the Legendary Origins of Catalonia" Past & Present, 1988.

FREEDMAN, Paul H.: Els origens de la servitud pagesa a la Cataluya Medieval. Eumo Editorial, Vic, 1993.

FREEDMAN, Paul H.: "La servidumbre a Cataluña y la guerra civil catalana en el continente europeo", L'Avenç, nº 200, Barcelona, 1996.

GRAHIT I PAPELL, Emili: "El sitio de Gerona de 1462". Revista de Girona, 1879.

GRAHIT I PAPELL, Emili: "El cardenal Margarit". Revista de Girona, 1885.

GIMENEZ SOLER, A.: La edat media en la Corona de Aragón.

GOLOBARDES I VILA, Miquel: Els remences dins del quadre de la pagesia catalana fins al S. XV. Biblioteca palau de Perelada, Tomo I-II, 1970 i 1973.

HILTON RODNEY,H.: Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1982.

HILTON RODNEY, H.: "Revueltas campesinas y la desintegración del feudalismo" en Rebelión campesina y cambio social. Ed. Crítica, Barcelona, 1978.

HILLGARTH, J.N.: the Spanish kingdoms, 1250-1516, vol 2, Oxford, 1978, pp. 278-279. En castellà: Los reinos hispánicos i los Reyes Católicos. Barcelona, 1978-1984.

HINOJOSA, Eduardo: La pagesia de remença a Catalunya. Barcelona, 1902.

HINOJOSA, Eduardo: La servidumbre en Cataluña durante la Edad Media, Obras, vol., I, Madrid, 1948.

HINOJOSA, Eduardo: La servage en Catalongne. París, 1902.

HINOJOSA, Eduardo: El régimen senyorial y la cuestion agraria en Cataluña durante la Edad Media, Madrid, 1905.

HOMS I BRUGAROLAS, Mª Mercé. CANAL I ROQUET, Josep: Senyors i pagesos del Castell de Toralles (Garrotxa) en Annals de l’Institut d’Estudis Gironins Vol. XLI 2000 Girona.pag. 51 i seg.

LEWIS, Archibald: The development of Southerm French and Catalan Society, 718-1050. Austin, 1965, pàg. 264-267, 273-276, 385.

MALLORQUÍ, Elvis: El Monestir de Sant Miquel de Cruïlles durant l’Edad Mitjana. Ajuntament de la Bisbal. 2000

LLUCH, Rosa: Remença i mals usus: el cas de Camos (1331-1399). Homes, Masos i Història, a cura de Rosa Lluch i Lluis To. Biblioteca Abat Oliva. Abadia de Montserrat. 1999.

LLUCH, Rosa: El mas i la servitud en els segles XIV i XV. Una aproximació. Quaderns del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. Banyoles, 1998.

MANS PUIGARNAU, Jaime: Las clases serviles bajo la monarquía visigoda y en los estados cristianos de la Reconquista Española. Barcelona, 1928.

MARQUES, Josep Mª.: "Vilobí d'Onyar a través del capbreu de Ramon Malars". Estudis d'Història Agrària, Nº 5, 1985.

MARTÍ, Ramon: "L'ensagrerament: l'adveniment de les sagreres feudals" a Faventia, nº X, ... 1988, pàg. 153-182.

MARTÍ, Ramon: "Els inicis de l'organització feudal en la producció del bisbat de Girona" Col×lecció diplomàtica de la Seu (anys 817-1100),....

MASIA DE ROS, Angeles: Gerona en la Guerra Civil en tiempos de Joan II. Barcelona, 1943.

MARTINEZ FERRANDO, Jesús Ernesto: Pere de Portugal "rei dels catalans", Barcelona, 1936.

MIERES, Tomas: Usatges i costums de la ciutat i diócesi de Girona. Les col.leccions de costums de Girona. Josep Mª Pons Gusi. Fundació Noguera, 1988.

MIRAMBELL I ABANCO, Antonio: L'enfiteusi en el Dret Civil de Catalunya, Tesi Doctoral Facultat de Dret, Barcelona, 1981, pàg. 497.

MIRAMBELL BELLLLOC, Enrique: Sentencia Arbitral. A.I.E.G. Vol. V, pàgs. 237 ss.

MONTAGUT, Tomàs de,: "La sentència arbitral de Guadalupe de 1486" L'AVENÇ, 93, 1986, pp. 374-380.

MONSALVATGE I FOSAS, Fc.: "Colección diplomática del Condado de Besalú", vol., V, (Vol. 13, Noticias Históricas"), 1893.

MONSALVATGE I FOSAS, Fc.: Els remences, Palafrugell, 1908.

MONSALVATGE I FOSAS, Fc.: "Colección Diplomática del condado de Besalú", vol. III (Tomo XIII de las Noticias histótricas...), Olot, Imp. y Lib. de J. Bonet, 1906.

MONTAGUT, Tomas de: La Sentencia arbitral de Guadalupe. Avenç nº 93. 1996

MUTGE VIVES, Josefa: La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336), Madrid i Barcelona, 1987.

NADAL, Jordi: "la població" pàg. 77 in Història de Catalunya, Ed. Kios-Tau. Barcelona, 1983.

NADAL I FARRERAS, Joaquim, WOLF, Philippe: Història de Catalunya. Ed. Oikos-Tau, Barcelona, 1983.

NEGRE Y PASTELL, Pelayo: Evolución del régimen de propiedad en Cataluña y singularmente en la diócesis de Gerona. Barcelona, 1921.

NEGRE Y PASTELL, Pelayo: Sentència Arbitral. A.I.E.G., Vol., V, pàgs. 237-263.

PAGES I PONS, Joan: Les Preses i el monestir de Sant Benet de Bages. Vol., II, pàgs. 110 a 115, Ed. Municipals, 1984.

PAGES I PONS, Joan: "Els remences" (500 aniversari de la Pau remença). Verntallat, nº 30, any XI. Edita Cambra Agrària de la Vall d'en Bas. 1984.

PAGES I PONS, Joan: Els senyors alodials de la Vall de Bas a la baixa edat mitjana, vol II, Alzamora, Olot, 1992.

PAGES I PRATS, Narcís: Discurso. Asociación literaria de Gerona. Certamen, 1882.

PELLA Y FORGAS, José: Historia del Ampurdán. Aubert Impressor. Olot, 1980 (1883), pàg. 639-689.

PISCORSKY, Wladimiro: El problema de la significación y del origen de los seis malos usos en Cataluña. Barcelona, 1929 (1902), pàg. 10-13,37-44.

PLADEVALL, Antonio: "La disminució del poblament a la plana de Vic a mitjans del S. XIV". Assemblea d'Estudis Comarcals. Vic, 1962.

PONS I GURI, Josep Mª.: "Un fogatjament desconegut de l'any 1358" Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX. Barcelona, 1963.

PONS I GURI, Josep Mª.: "Senyors i Pagesos", Història de Catalunya. Ed. Salvat, Barcelona, pàgs. 127 i ss.

PONS I GURI, Josep Mª.: Les col.leccions de costums de Girona. Ed. Virgili i Pagès, S.A., Lleida, 1988 (Fundació Noguera, 1988).

PONS I GURI, Josep Mª.: "Relació jurídica de la remença i els mals usos a les terres gironines", Revista de Girona, nº 118, 1986.

PORTELLA, Jaume; SANZ, Antoni i BRUGADA, Teresa: "El cas de la Vall d'Aro (1486): un pacte de senyors enmig de pagesos miserables?", Revista de Girona, nº 118, 1986.

PRAT DE LA RIBA, Enric: "Els pagesos de remença". Revista jurídica de Cataluña. Vol., XII-XIII.

PRUENCA I BAYONA, Esteban: El dominio territorial del monasterio de Santa Maria de Amer (siglos IX-XIV). Tesi doctoral inèdita. Universitat de Barcelona, 1966.

PRUENCA I BAYONA, Esteban: El manso de la Pruenca (1283-1588). Tesis de Licenciatura. Universidad de Barcelona, 1962.

PRUENCA I BAYONA, Esteban: Diplomatario. El Monestir de Sant Maria d’Amer, a cura de Josep Mª Marqués. Fundació Noguera. Any 1995.

REGLA, Joan: "La crisi demogràfica, econòmica i social". Cap. XIII, d'Història de Catalunya. Ed. Aedos. Vol., I, Barcelona, 1969, pàgs. 423 i ss.

RIQUER, Borja de: Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme (1898-1904), Ed. 62, Barcelona, 1977.

RIU, Manuel i SEGRET, Manel: "Una villa señorial catalana en el siglo XV. Sant Llorenç dels Morunys". Anuario de Estudios Medievales, VI, Barcelona, 1919.

RIU, Manuel: "La feudalització del camp català" dins Quadernos de historia económica de Cataluña, nº 19 (1978) pàg. 29-46.

RIU, Manuel: "El feudalismo en Cataluña", Congreso de Estudios Medievales, Madrid, 1988, pàg. 377-387.

ROVIRA I VIRGILI, Antoni: "Ferran II el Catòlic i els remences". La Publicitat, 1935.

ROVIRA I VIRGILI, Antoni: Història de Catalunya, vols., VI i VII. Ed. Gran Enciclopèdia Vasca, 1978 (1934).

ROVIRA I VIRGILI, Antonio.: Historia Nacional de Catalunya, Ed. Pàtria, vol., VI, Barcelona, 1934 (v. VIII).

RUBIO Y CAMBRONERO, Ignacio: La Diputació del General de Cataluña en los siglos XV y XVI. Diputación de Barcelona, 1950.

SALES, Nuria.: "1486. Triomf del mas sobre el castell?" Revista de Catalunya, 13, 1987, pp. 53-63.

SALRACH, Josep Mª: Història dels Països Catalans, vol.I, "Dels orígens a 1714", EDHASA. Barcelona, 1980.

SALRACH, Josep Mª: "L'època dels primers comtes-reis (1131-1213)" in Història dels Països Catalans. EDHASA, Barcelona, 1980.

SALRACH, Josep Mª: "La dinàmica del repoblament", pàg.286 ss. in Història dels Països Catalans. EDHASA, Barcelona, 1980.

SAMPERE I MIGUEL, Salvador: Barcelona, son passat, present i pervenir. Barcelona, 1879.

SAMPERE I MIGUEL, Salvador: L'alsament de Mieres. Barcelona, 1879.

SAMPERE I MIGUEL, Salvador: Barcelona en 1492. Barcelona, 1893.

SANZ, Antonio: "La pabordia d'Aro de la Catedral de Girona, 1180-1343". Estudi General, 5-6, (La formació i expansió del feudalisme Català). Col.legi Universitari de Girona, 1985.

SERRA I CLOTA, Assummpta: "Evolució social i juridica dels pagesos" a La comunitat rural a la Catalunya Medieval: Collsacabra (s.XIII-XIV). Eumo Editorial, Barcelona, 1990, pàgs. 131-148.

SERRA i PUIG, Eva: "El règim feudal català, abans i després de la Sentència Arbitral de Guadalupe". Recerques, 10, Ed. Curial, Barcelona, 1980.

SERRA i PUIG, Eva: Pagesos i senyors a la Catalunya del S. XVII. Baronia de Setmenat, Ed. Crítica, Barcelona, 1988.

SERRA i PUIG, Eva: "El 500è aniversari de la Sentència de Guadalupe: els usos polítics d'una commemoració" Revista de Girona, nº 118, 1986.

SERRA I PUIG, Eva: "El règim senyorial: recomposició del sistema feudal" a L'Avenç, nº 26, abril 1980, pag. 35-41.

SERRA I PUIG, Eva: "Per una cronologia i interpretació de la crisi del segle XVIII" (pp. 214-246) a Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans. Ed. Crítica-Centre de Treball i Documentació, Barcelona, 1986.

SERRA RAFOLS, Elias: Fernando el Católico y los payeses de remensa. Lérida, 1905.

SERRA RAFOLS, Elias: "L'actuació de Ferran II al camps català" La Publicitat. Agosto, 1935.

SERRA VILARÓ, J.: Baronies de Pinós i Mataplana, Barcelona, 1950

SOBREQUES CALLICO, Jaume: "Ferran II i la política de redreçament". Història de Catalunya. Ed. Salvat, pàgs. 228 i ss.

SOBREQUES I CALLICO, Jaume: "La crisis social agrària de la Baixa Edat Mijana: Els remences." II Curs d'Història de Catalunya, Barcelona, 1978.

SOBREQUES, Santiago i Jaume: La Guerra civil catalana el segle XV. Edicions, 62. Barcelona, 1973, vols. I-II.

SOLA-MORALES I ROSELLO, J.M.: "El matrimonio de Verntallat, su descendencia y su círculo familiar". Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. vol., XXII, pàgs. 395-425.

SOLA-MORALES I ROSELLO, J.M.: Altres noticies sobre Verntallat. La creació del consolat al Vescomtat de Bas. Amics de Besalú i el seu Comtat. 1988.

SOLDEVILA, Ferran: "Ferran el Catòlic i la qüestió dels remences" Revista de Catalunya, VII, 1927.

SOLDEVILA, Ferran: "La guerra contra Joan II". Cap XXIV. pàgs. 714 i ss. a Història de Catalunya. Ed. ALPHA. Barcelona, 1963.

SOLDEVILA, Ferran: Història de Catalunya, vol., II, ed. Alpha, Barcelona, 1935.

TO FIGUERES, Lluís: El Monestir de Sta. Mª de Cervià i la pagesia: una anàlisi local del canvi feudal, a Fundació Salvador Vives i Casajoana, Barcelona, 1991.

TO FIGUERES, Lluís: Família i hereu a la Catalunya Nord-oriental (segles X-XII), Ed. Abadia de Montserrat, 1997.

TORRENT I ORRI, Rafael: Genealogía y significación de Francisco de Verntallat. Olot, 1953.

TREPPO, Mario del.: Els mercaders catalans i l'expansió de la corona catalano-aragonesa. Barcelona, 1976.

VALLS I TABERNER, Ferran i SOLDEVILA, Ferran: Història de Calatunya, vol., II ed. Selecta, Barcelona, 1968.

VALLS I TABERNER, Ferran: "La Cort comptal barcelonaise" in Revue Historique du droit francaise et étranger. París.

VICENS VIVES, Jaime: "La guerre de liberation paysane au Catalogne a la fin du XVe siècle VII". Congres Inter. des Sciencies Historiques. Zurich. París, 1938.

VICENS VIVES, Jaime: Politica del Rey Católico en Catalunña. Barcelona, 1940.

VICENS VIVES, Jaime: "La política de Ferran II durant la guerra remença, 1484-1485". Estudis Universitaris Catalans, XVIII, 1933.

VICENS VIVES, Jaime: "El problema remença". Cap. V in Ferran II i la ciutat de Barcelona, 1479-1516.

VICENS VIVES, Jaime: "Ferran II alliberador dels pagesos catalans". La Publicitat, 1935.

VICENS VIVES,Jaume: "Uns aclariments sobre el factor nacional i el problema remença a la Catalunya de Ferran II" La Publicitat, 1935.

VICENS VIVES, Jaume: Historia de los remensas (en el siglo XV). Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1978 (1945).

VICENS VIVES, Jaime: El gran sindicato remensa. Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1954.

VICENS VIVES, Jaume: Ferran II i la ciutat de Barcelona, 1479-1516, vol, I. Tipografia Emporium, Barcelona, 1936.

VICENS VIVES, Jaume: Noticia de Catalunya, ed. Destino, Barcelona, 1975.

VICENS VIVES, Jaume: Obra dispersa, vol. I, Ed. Vicens Vives, Barcelona, 1967,

VIVES, Vicens: Els Trastàmares: El segle XV. Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1956, pàg. 17-26.

VILA, VALENTI, Joan: El món rural a Catalunya. Barcelona, 1973, pàg. 25.

VILAR, Pierre: Catalunya dins l'Espanya moderna, vol., I. 9Edicions 62, Barcelona, 1973.

VILAR, Pierre: "El medi històric", vol., III, pàgs. 41-70, 147-159, 211-212, a Catalunya dins l'Espanya moderna. Edicions 62, Barcelona, 1973.

VILAR, Pierre: "Les transformacions agràries del segle XVIII, català". Vol., III, pàgs. 485-550, a Catalunya dins l'Espanya moderna. Edicions 62, Barcelona, 1973